top of page

Thư điện tử quảng cáo
Kết nối trực tiếp

Tiếp thị qua email là chiến lược kỹ thuật số được sử dụng để phân phối quảng cáo,khuyến mãi u công ty cung cấp, trực tiếp đến email của khách hàng.

 

chúng tôi muốn tập trung_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58dcẩn thận, tinh tế và có chương trình thích hợp choĐang chuyển hàng of loại này
email.

 

Trong trường hợp này, ngoài nội dung, điều rất quan trọng là phải có thiết kế trực quan cẩn thận vàtrải qua user thân thiện và đơn giản (thông tin bạn nhận được rõ ràng,
trực quan, với các liên kết và nút “kêu gọi hành động” thích hợp, v.v.).

Chủ đề tiếp theo:

bottom of page